نشاط جالية العالم العربي في ايطاليا(كوماي) و الكونفدرالية جيلي- ايطاليا و نقابة الأطباء من أصل أجنبي في إيطاليا (امسي)و حركة المتحدين للوحدة على صحيفة “المهاجر اليوم” .

 

 

نشاط جالية العالم العربي في ايطاليا(كوماي) و الكونفدرالية جيلي- ايطاليا و نقابة الأطباء من أصل أجنبي في إيطاليا (امسي)و حركة المتحدين للوحدة على صحيفة “المهاجر اليوم” .

يوسف محمد
المكتب الصحفي باللغة العربية
كوماي و امسي و حركة المتحدين للوحدة.

 

 

Articoli pubblicati sia in lingua araba che in italiano sulle nostre recenti attività e incontri dal Coordinatore Ufficio Stampa in lingua Araba della Co-mai e di Uniti per Unire Mohamed Yossef sul giornale L’immigrato Oggi

 

 

Altri articoli

COMUNICATO STAMPA 15/04/24. Amsi-Uniti per Unire «Bene la cancellazione del tetto di spesa per i professionisti sanitari ma soprattutto arrivino finalmente contratti a tempo indeterminato. Solo così si può aumentare del 50% la risposta dei medici e infermieri di origine straniera rispetto alle domande delle Regioni».

Aodi: «Continua la nostra collaborazione  costante con le regioni: è una scelta obbligatoria in questo momento quella di rivolgersi ai professionisti della sanità di origine straniera, visto che si tratta

Leggi Tutto »
Nessun altro articolo da mostrare